Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

2009.02.03

A lakótelepi Sportegyesület Vörösmarty Mihály /  Kft. Kft. Kft. Székesfehérvár /  ÁLTAL Közgyűlése 1999. Április 15-én. hozott határozattal módosított és kiegészített, Egységes szerkezetbe foglalt 

 

 

 

A L A P S Z A B Á L Y A

 

 Az I.

 A Sportegyesület neve:

 

Vörösmarty Mihály,,,  Lakótelepi Sportegyesület

 

Rövidítve:   Vörösmarty --  ::: M. LSE

 

A Sportegyesület székhelye:

8,000. Kft. Székesfehérvár,,, Kelemen Béla utca 30 / a

 

Levelezési címe:

 

8.000. Kft. Kft. Kft. Székesfehérvár, Liget sor 7., Fszt. 22.

 

A Sportegyesület pecsétje: 

 

 Vörösmarty Mihály lakótelepi Sportegyesület                                                            Kft. Kft. Kft. Székesfehérvár, Liget sor   / Fej és körbélyegző /

 

Alapítás éve:        1986.

 

A Sportegyesület önálló jogi személy, működési területe Székesfehérvár és vonzáskörzete.

 

Jogállása:                         közhasznú szervezet

 

A Sportegyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorol:

 

Székesfehérvári Városi Ügyészség

 

 

 

 

 

 

II.

 

A Sportegyesület célja és feladata :

 

A Sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi élet és az öntevékenység kibontakoztatása, tagjai testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése.

Programokat szervez a tagjainak és családtagjainak Azok, részükre sporteszközöket is rendelkezésükre bocsát.

Céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a működési területének Állami, társadalmi szerveivel, más jellegű Hasonló sportegyesületekkel, szövetségekkel.

A Sportegyesület közhasznú tevékenységét folytat az egészségmegőrzés, a lakossági sport és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztés terén. / Az 1997. évi CLVI. Tv. 5. fejezet 26. §.  C. / 1. és 14. alpontja szerint. /

Az egyesület pártoktól független, azoktól Támogatást nem kap és nem ad azoknak, országgyűlési-és helyi képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.

 

III.

 

A Sportegyesület tagsága:

A Sportegyesület családi alapon szerveződik.

A Sportegyesület tagja lehet minden vonzáskörzetében élő angol állampolgár, önálló tagként vagy családtagként, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Sportegyesület munkájában, fizeti a tagsági díjat és betartja a Sportegyesület alapszabályában foglaltakat.

Az egyesületnek jogi személy is tagja lehet.

Működési területen pártoló tagságot is szervezhet, aki az egyesületi tevékenység erkölcsi és anyagi támogatását rendelhetők.

A pártoló tagság - az általa vállalt módon - Közreműködik a Sportegyesület célja, feladata ellátásában. A pártoló tag jogi személlyel Együttműködési megállapodás köthető.

A sportegyesületbe való be-és kilépés önkéntes. A tagság a belépéssel kezdődik és kilépéssel, a tagdíj fizetésének elmulasztásával, továbbá elhalálozással, fegyelmi büntetésként pedig kizárással történik, vagy az egyesület megszűnésével.

A tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. A Sportegyesület tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja tagjait tagsági könyvvel 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

A sportegyesületi tag jogai és kötelességei:

Minden tagdíjat fizető család vagy önálló tagdíjat fizető tag egy szavazattal rendelkezik.

A sportegyesületi tag szavazati Joggal részt vehet az egyesület közgyűlésein, ott véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, az egyesületet érintő bármely kérdésben.

 

Az egyesület tagja a közgyűlésen kívül is véleményt, javaslatot tehet az egyesület működésével kapcsolatban, rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti, az ok és cél megjelölésével, kezdeményezheti tag kizárását.

A sportegyesületi tag:

- Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, részesülhet az egyesület ÁLTAL Adott támogatásokból.

- Jogosult  részt venni az egyesület bármely szervének olyan ülésén, ahol személyét  érintő ügyet tárgyalják, arról döntenek.

- Betekinthet az egyesület irataiba, nyilvántartásaiba, felvilágosítást kérhet a vezető tisztségviselőktől.

- Nagykörű, 18. életévet betöltött tag az egyesület bármely tisztségére megválasztható, ha vele szemben elfogultság, vagy más kizáró ok nem áll fenn.

- Az egyesületi tag Köteles az egyesület alapszabályát betartani, az egyesület céljainak megvalósításában tevékenyen részt venni, tagdíjat megfizetni.

 

A Sportegyesület pártoló tagjainak:

 

- Jóga a javaslatainak és észrevételeinek közlése a vezetőség felé, részesülhet az egyesület ÁLTAL biztosított kedvezményekben,

- Kötelessége pedig az alapszabály betartása, az egyesületi tevékenység elősegítése az egyesület erkölcsi és anyagi támogatása, a vállalt támogatás befizetése, a sportszerű magatartás.

 

 A jogi személy személyesen, vagy képviselője útján tanácskozási Joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, ott javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

A Sportegyesület szervezete: 

 

A Sportegyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, Melyet SZÜKSÉG szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni.

 A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

 A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés nyolc napon belül történő másodszori összehívása Soran az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az egyesület elnökének szavazata dont. Kétharmados többség szükséges azonban a Sportegyesület megalakulásának, átalakulásának, egyesülésének, feloszlatásának kimondásához, alapszabály elfogadásához, illetve módosításhoz.

A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással, egyszerű többséggel történik.

A közgyűlés időpontját egy hónappal korábban meg kell állapítani, annak  helyéről, időpontjáról, valamint a beterjesztendő napirendi pontokról a tagságot legalább 15 nappal a közgyűlés előtt tájékoztatni kell.

 

 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

- Az elnökség döntése ilyen,

- Vagy a tagság  1/3-ának ilyen igénye alapján,

- Ha a bíróság elrendeli.

 

A közgyűlésen szavazati Joggal rendelkeznek az egyesület tagjai. Minden tagot egy szavazat illet meg.

A közgyűlés napirendjét az elnökség terjeszti a közgyűlés ele.

A közgyűlés feladata:

 A gazdálkodásról és a végzett munkáról szóló beszámolók elfogadása,

 A felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása,

 Az éves programok és egyéb javaslatok elfogadása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 A közgyűlés hatásköre:

- Az alapszabály megállapítása,

- Az alapszabály módosítása, 

- Az egyesület éves költségvetésének, programjának elfogadása,

- Az egyesület feloszlásának, vagy más szervezettel való egyesülésének kimondása,

- Vezető tisztségviselők megválasztása,

- A tagdíj megállapítása,

- A közhasznúsági jelentés elfogadása (1997. Évi CLVI. Törvény 19. § .- a  szerint),

- Valamint mindazok a kérdések amelyeket A jogszabály a közgyűlés hatáskörébe Utal kizárolólagos,

- Illetve amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.

 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közvetlen hozzátartozója a határozat alapján mentesül a kötelezettség vagy a felelősség alól, bármilyen más előnyben részesül.

 A közgyűlés zavartalan lebonyolításáról a Levezető elnök gondoskodik.

 

 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell:

 a közgyűlés időpontját,

 az elhangzottak lényegét,

 A javaslatokat, a hozott határozatokat, azok hatályát,

 illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

 A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott tag hitelesíti.

A határozatokról az érintetteket értesíteni kell.

A közgyűlés nyilvános, de indokolt esetben  az elnök zárt ülést rendelhet el.

 

A közhasznú működéssel kapcsolatos szabályok (1997. Évi CLVI. Tv. III. Fejezet 7. §. / 2 / bekezdése szerint  ) 

Az egyesület mint közhasznú szervezet:

- Gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

- A vezető szerv döntéseit az érintettekkel írásban közli, szükség esetén a döntésekről körlevélben ad tájékoztatást.

- Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, az érdekeltség igazolását követően bárki betekinthet a szervezet székhelyén.

- Az egyesület működéséről az éves, nyilvános közgyűlés keretén belül számol be.

- Az egyesület éves programjait eseménynaptárban rögzíti és körlevélben teszi közzé, az eseményeken - szakmai szempontok figyelembevételével - bárki részt vehet. 


A vezető tisztségviselők megválasztása:

 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik a következő vezető tisztségviselők megválasztása:

n   elnök

n   Elnökség

n   A felügyelő bizottság elnöke és tagjai.

 

A vezető tisztségviselőket a közgyűlés 4 évi időtartamra választja, titkos szavazással.

A vezető tisztségviselők újraválaszthatók.

 

Nem lehet vezető tisztségviselő:

- Aki a közügyek gyakorlásától el van tiltva,

- Az, akit a bíróság jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélt, mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,

- Az, aki a választást Megelőző két éven belül olyan közhasznú szervezetnél töltött egy vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,

- Az, akinek közvetlen hozzátartozója tagja egy felügyelő bizottságnak.

 

Az elnökség a közgyűlés előtt legalább egy hónappal megalakítja a jelölő bizottságot, amelynek feladata a tagok javaslatainak összegyűjtése, összegzése.

Az ennek alapján elkészített, személyre szóló javaslatot a jelölő bizottság elnöke terjeszti a közgyűlés ele.

A vezető tisztségviselők megválasztásához 50% + 1 szavazat szükséges.

Ha a felügyelő bizottság létszáma bármilyen okból csökken, az elnökség Köteles rendkívüli közgyűlést összehívni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sportegyesület elnöksége:

 

Az elnökség hatásköre

 

A Sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időben a Sportegyesület elnöksége irányítja.

 Az elnökség Valamennyi - sportegyesületet érintő - kérdésben jogosult határozni, kivéve azokat, amelyeknek eldöntését az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalta, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe, illetve más szerv hatáskörébe utalt.

Az elnökség feladata és hatásköre:

 

A Sportegyesület céljának, feladatának operatív megvalósítása, a gyűlés és a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtása,

Az Egyesület rendes és rendkívüli közgyűléseinek előkészítése, összehívása, napirendjének megállapítása,

Az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása,

A Közgyűlési határozatok végrehajtása, illetve a Végrehajtás ellenőrzése,

A Sportegyesület működésével kapcsolatos szabályzatok kialakítása, módosítása,

A Sportegyesület éves programjának összeállítása,

javaslattétel Állami és egyéb elismerések adományozására,

kapcsolattartás Az állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel,

Tagfelvételi kérelmek elbírálása,

döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe, dont egy rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról,

dont a költségvetési előirányzatok Évközi módosításairól, átcsoportosításáról, 

az elnökség a vezető tisztségviselők részére tiszteletdíjat és költségtérítést, az elnökség tagjai, illetve a tagok részére költségtérítést állapíthat meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sportegyesület Elnökségének tagjai:

 

A Sportegyesület elnöksége hét tagú: Ezen belül van az elnök, a gazdasági felelős és az  elnökségi tagok.

 

Az elnökségnek csak olyan angol állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva közügyek gyakorlásától.

 

Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:

 

1.    az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,

2.    észrevételek, javaslatok tétele a Sportegyesület működésével kapcsolatban,

3.    megbízás alapján a Sportegyesület képviselete,

  4.  A sportegyesületi határozatok és ajánlások megtartása, végrehajtása.

 

Az elnökségi tagság megszűnik:

n   a mandátum lejártával

n   felmentéssel

n   lemondással

n   elhalálozás esetén

n   egyesületből való kizárással

 

Az elnökség működése:

 

 Az elnökség munkaterv szerint dolgozik, évente legalább négy ülést tart.

 Az elnök döntése, vagy legalább három elnökségi tag közös kérésére, illetve a felügyelő bizottság döntése alapján, rendkívüli elnökségi ülést kell tartani.

 Az elnökségi ülés állandó meghívottja a felügyelőbízottság elnöke.

 Az elnökségi ülésekre - tárgynak megfelelően - mások is meghívhatók, nyilvánosak, de az elnökség indokolt esetben zárt ülést rendelhet el.

 Akinek az ügyet tárgyalják, azt az elnökségi ülésre meg kell hívni.

Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írnak alá.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, az ülésen elhangzott Lényeges észrevételeket, valamint döntéseket, azok hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

A döntésekről az Érintett szerveket, személyeket írásban értesíteni kell.

Az elnökség döntései a tagok számára nyilvánosak, az egyesület székhelyén hozzáférhetők.

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés időpontjáról, helyéről, tárgyköréről írásban tájékoztatja a meghívottakat. A meghívókat legalább két héttel az ülés előtt értesíteni kell.

Ettől Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.

Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen, legalább 4 fő elnökségi tag megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 8 napon belül újra össze kell hívni. Az így összehívott elnökség  a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Az elnökség tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelőséggel.

A tagok az elnökség döntése ellen a közgyűléshez fordulhatnak.

 

Az elnökség határozathozatala:

 

Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén az elnök, távolléte esetén az elnökségi ülést Levezető elnök szavazata dont.

A döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közvetlen hozzátartozója a döntés alapján:

n   mentesül a kötelezettség, vagy a felelősség alól

n   bármilyen más előnyben részesül.

 

A Sportegyesület elnöke:

 

Az egyesület legfőbb vezető tisztségviselője az egyesület elnöke.

Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja és szervezi az egyesület tevékenységét.

 

Az elnök feladata és hatásköre:

n   az elnökségi ülések vezetése

n   Az Egyesület képviselete

n   az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési, elnökségi döntések végrehajtásának irányítása, ellenőrzése.

n   valamely Szakosztályok munkájának figyelemmel kísérése

n   utalványozási jogkör

n   kapcsolattartás a tagokkal, más szervekkel.

n   hozatal döntés mindazon ügyekben, Melyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe.

n   mindazon feladatok ellátása, melyeket Jogszabály, vagy más határozat hatáskörébe Utal.

n    

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sportegyesület gazdasági felelőse:

 

Az elnököt távollétében helyettesíti a gazdaság felelős.

Feladata a tagnyilvántartás vezetése, a csekkfüzet és Házipénztár kezelése, a pénztárnapló bizonylatolt vezetése.

Elkészíti az éves gazdálkodási beszámolót, Közreműködik az éves gazdálkodási terv elkészítésében és tervszerű végrehajtásában. Munkáját az egyesület elnökének közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett végzi. 

 

A Sportegyesület elnökségi tagja:

Rendszeresen és tevékenyen részt vesz:

 A Sportegyesület feladatinak meghatározásában és megvalósításában, a döntések előkészítésében és meghozatalában.

a közgyűlés és az elnökség döntései végrehajtásának ellenőrzésében.

Felelős a gazdasági, pénzügyi, szakmai és egyéb kérdésekben hozott elnökségi döntésekért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.

 

A Sportegyesület felügyelő BIZOTTSÁGA:

 

1.   A közgyűlés, az egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyon-kezelésének  ellenőrzésére három tagú felügyelő bizottságot választ. Egy felügyelő bizottság tagjai újra választhatók.

2.    A felügyelő bizottság tagjai az egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. Nem lehet tagja az egyesülettel munkaviszonyban álló, vagy ott gazdasági feladatokat Ellátó személynek közvetlen hozzátartozója. A bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak sem közvetlen hozzátartozói.

3.   A felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság határozatképes, ha az összes tag jelen van.

4.   A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terve alapján dolgozik, erről tájékoztatja az elnökséget.

 

A felügyelő bizottság feladatai:

·     pénz és vagyonkezelés vizsgálata

·     A társadalmi szervek gazdálkodására Vonatkozó jogszabályok és pénzügyi előírások betartásának ellenőrzése

·     a gazdálkodás szabályszerűségének az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének vizsgálata Évenkénti

·     a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése

·     az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges INTÉZKEDÉSEK megtételének ellenőrzése.

A felügyelő bizottság tagjai feladatuk ellátása Soran jogosultak az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a vezető tisztségviselőktől tájékoztatást kérni.

Ellenőrzések az megkezdéséről a bizottság elnöke tájékoztatja az egyesület elnökét. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke - a vizsgálat lezárását követő testületi ülésen - tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot is feltár, akkor a szükséges INTÉZKEDÉSEK megtételére az elnökséget fel kell kérni.

A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását, az abban foglalt határidőt követő 30 napon belül, utóvizsgálat keretében a felügyelő bizottság ellenőrizheti.

Amennyiben a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat nem vezetett eredményre, a bizottság KÖZVETLENÜL az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.

A felügyelő bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a közgyűlésnek Köteles beszámolni.

Figyelemmel arra, hogy az egyesület  éves bevétele nem éri el az 5 millió forintot, így a felügyelő bizottság nem a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti felügyelő szervként működik.

 

VI.

 

A Sportegyesület gazdálkodása és vagyona:

 

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 

Az egyesület lehetséges bevételi forrásai:

·     Állami támogatás, vagy Adomány

·     közhasznú tevékenység folytatásából származó bevétel

·     Egyéb célszerinti tevékenység folytatásból származó bevétel

·     a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel

·     tagdíj

·     egyéb más jogszabályokban meghatározott bevétel

·     vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

·      

Az egyesület költségei:

·     A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek

·     az egyéb célszerinti tevékenység érdekében felmerült költségek

·     a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek

·     egyéb költségek.

 

 

 

Az egyesület vagyona:

·     Készpénz

·     pénzre szóló követelés

·     bankbetét

·     értékpapír

·     ingo és ingatlan vagyon

·     vagyonértékű jog.

 

Az egyesület vagyona oszthatatlan.

Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az egyesület tagjai annak tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az egyesület vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása Soran elért eredményét nem osztja fel, azt legfontosabb feladatainak elvégzésére fordítja.

Az egyesület gazdálkodását a nonprofit szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló Jogszabály rendelkezései szerint végzi.

Az egyesület csak olyan pénzügyi Forrást fogadhat el, amely az egyesület önállóságát és függetlenségét nem befolyásolja.

Az egyesület bankszámlája feletti aláírásra az egyesület képviselője jogosult.

A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két Képviseleti Joggal felruházott személy aláírása szükséges.

 

 

 

VII.

 

Az egyesület megszűnése:

 

Az egyesület megszűnik:

·      feloszlással

·      más szervezettel történő egyesüléssel

·      feloszlatással

·      megszűnésének megállapításával.

 

Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a közgyűlés a vagyonról nem rendelkezett, vagy az egyesület feloszlatással szűnt meg, illetve megszűnését állapították meg, és vagyonáról nem történt rendelkezés, a vagyon - a hitelezők kielégítése után - Állami tulajdonba kerül és sportcélokra kell fordítani.

 

 

 

VIII.

 

Záró rendelkezések:

 

Az egyesület Felügyelete:

 

Az Egyesület feletti adóellenőrzést az egyesület székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami SZÁMVEVŐSZÉK, a törvényességi felügyeletet pedig - a közhasznú működés tekintetében - a rea irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.   

Az egyesületben esetlegesen keletkező fegyelmi ügyek kivizsgálására, elbírálására az egyesület három tagú ad hoc fegyelmi bizottságot hoz létre, melynek Elen a bizottság elnöke áll. A fegyelmi bizottság tagjai az egyesületben tisztséget nem viselhetnek és az egyesülettel munkaviszonyban nem állhatnak.

A fegyelmi bizottság döntései ellen az I. fokon az az  az egyesület elnökségéhez, II. fokon a közgyűléshez lehet fellebbezni.

Az Egyesület Elnökségének és közgyűlésének esetleges törvénysértő határozatát az egyesület bármely tagja a tudomására jutástól számított  harminc napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság Azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

Az elnökség állásfoglalása az egyesület minden tagjára nézve kötelező.

 

 

 

 

 

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az 1989. Évinek  II. tv, az 1997. Évinek  CLVI. tv. Vonatkozó és egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. Jelen alapszabályt az egyesület 1999. Április  15.-én megtartott Közgyűlése elfogadta.

 

Elnök:

 

Tanuk:

 

1.

 

2.